Zaznacz stronę

Regulamin sklepu kosmopolis.com.pl– prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem zamówienia!

Właścicielem sklepu internetowego hylarus.com  jest firma “Anna Hyla”  z siedzibą przy ul. Chłabówka 1 w Zakopanym, REGON: 362709034, NIP: 551-262-58-00.

Organem prowadzącym rejestr jest minister przedsiębiorczości i technologii.

Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie hylarus.com podane są w złotych polskich i są cenami końcowymi.

Zakupy w sklepie hylarus.com realizowane są drogą wysyłkową.

Wszystkie produkty, które możesz u nas kupić, są dostępne  i znajdują się w naszym magazynie. Oznacza to, że Twoje zamówienie zacznie być realizowane od razu po jego złożeniu.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Anna Hyla (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  hylarus.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; Anna Hyla Chłabówka 1, 34-500 Zakopane NIP: 5512625800  tel:+48662817665 e-mail: sklep.hylarus@gmail.com

 

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Anna Hyla można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul Chłabówka 1, 34-500 Zakopane, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – sklep.hylarus@gmail.com

 

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a). Handlowych, realizacji umów, innych wymaganych prawem procedur związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną lub tradycyjną, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROD

b). Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)c). Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie 6 ust. 1 lit. f).

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być
  a).ING Bank Śląski S.Ab).Twisto Polska sp. z o.o.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:a).prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,b).prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,c).prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,d).prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,e). prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

 1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 

Korzystając ze sklepu internetowego hylarus.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności, opisane na tej stronie. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności hylarus.com prosimy nie odwiedzać i nie korzystać ze strony internetowej oraz nie zamawiać produktów oferowanych przez hylarus.com. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje swoim zakresem tylko i wyłącznie serwis hylarus.com
Zakres zbierania Twoich danych osobowych przez hylarus.com

Serwis hylarus.com wymaga podania danych osobowych, które są niezbędne do prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem. W następujących sytuacjach zostaniesz poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych: Rejestracja i/lub złożenie zamówienia w sklepie hylarus.com :

– Adres poczty elektronicznej

– Nazwa firmy (opcjonalnie)

– NIP firmy (opcjonalnie)

– Dane teleadresowe: nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj

– Numer telefonu

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi dokonanie czynności, których dotyczyły. Powyższe dane udostępniane przez Ciebie serwisowi hylarus.com są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Dane osobowe udostępniane przez Ciebie niezbędne do dokonania wysyłki produktu, w żaden sposób nie zostaną udostępnione ani sprzedane jakimkolwiek stronom trzecim (firmom i/lub osobom fizycznym), z wyłączeniem sytuacji poniżej:

– W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

– W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu hylarus.com, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.

Każdemu użytkownikowi, który udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Wgląd, uaktualnienie i usunięcie Twoich danych osobowych

Po zalogowaniu się do serwisu hylarus.com możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe przekazane nam podczas rejestracji. Danych użytych wcześniej do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Wgląd w dane dotyczące zrealizowanych transakcji zakupu jest możliwy w sekcji “Moje konto -> Informacje o zmówieniach”
Informacje nie podlegające ochronie

Firma Anna Hyla NIP 5512625800 – hylarus.com zobowiązuje się  do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane i przechowywane do czasu wygaśnięcia danej umowy, a po jej wygaśnięciu tylko jeśli jest to prawem wymagane lub dozwolone na przykład w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i reklamacji.  W momencie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, dane przestaną być przetwarzane i przechowywane.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości serwisu hylarus.com.

Wykorzystanie ciasteczek (pliki Cookies)

Serwis hylarus.com może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, ani żadnych innych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej serwis hylarus.com.

Sposoby kontaktu

Jeśli zarejestrowałeś się w serwisie hylarus.com otrzymasz email z potwierdzeniem rejestracji. Jeżeli zakupiłeś produkt przy pomocy serwisu hylarus.com, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji lub emaile związane z dokonaniem tej transakcji (np. informację o rabacie przy kolejnych zamówieniach, itp). Zastrzegamy sobie również prawo do kontaktu telefonicznego np. w przypadku konieczności potwierdzenia transakcji lub omówienia innych ważnych kwestii związanych z Twoim zamówieniem. hylarus.com zastrzega sobie prawo kontaktu ze swoimi Klientami, w innych istotnych kwestiach nie wymienionych powyżej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Linki do innych stron internetowych

Na stronach serwisu hylarus.com umieszczone są linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych w ramach serwisu hylarus.com.
Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby odwiedzające hylarus.com obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

W przypadku pytań jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o wysłanie zapytania/informacji na adres: hylarus.com

Zamówienia:

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do obsługi sklepu hylarus.com.  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz.271) obowiązującej od 1 lipca 2000.

 1. Zamówienia mogą Państwo składać bezpośrednio na stronie sklepu hylarus.com nawet bez rejestracji konta przy użyciu opcji dodawania produktu do Koszyka.
  2. Wszystkie ceny towarów w sklepie są cenami brutto.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w uzasadnionych przypadkach, np. brak wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, otrzymasz automatyczną odpowiedź z serwisu hylarus.com potwierdzającą przyjęte zamówienie. Od tej chwili zamówienie znajduje się w trakcie realizacji.

Płatności:

 1. Ceny wszystkich produktów na stronie sklepu internetowego hylarus.com są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki.
 2. Za zamówienie możesz zapłacić na kilka sposobów, zależnie od sposobu dostawy, jaki wybierzesz. Jeśli zamówienie dostarczymy ci:
 • przez przewoźnika – możesz zapłacić:
  • przelewem  (przedpłata),
  • elektronicznie przez Imoje (przedpłata),
  • w formie płatności odroczonej o 21 dni przez “Kup z Twisto”,
  • gotówką (przy odbiorze),
 • do paczkomatu – możesz zapłacić:
  • przelewem (przedpłata),
  • elektronicznie przez Imoje (przedpłata),
  • w formie płatności odroczonej o 21 dni przez “Kup z Twisto”,
  • kartą (przy odbiorze),
  • PayByLink (przelewem przy odbiorze)

 

 1. Płatności przelewem.
 • Przy wyborze opcji płatność przelewem prosimy o dokonanie płatności na numer rachunku bankowego firmy, jako tytuł płatności prosimy o podanie numeru zamówienia. Wszystkie dane do przelewu zostaną Państwu przekazane po sfinalizowaniu transakcji.
 • Czas zaksięgowania płatności wynosi około 24 godziny,
 • Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od daty zakupu

 

 1. Dokument sprzedaży Faktura VAT

 

 • Faktury wystawiamy w formie papierowej, na życzenie klienta możemy przekazać w formie elektronicznej (.pdf).
 • Gdy wystawiamy i przesyłamy faktury elektroniczne, gwarantujemy autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 • Nie odpowiadamy za błędne dane, które wskażesz jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 • Każdą fakturę elektroniczną dostarczymy na adres e-mail, który podasz podczas rejestracji lub składania zamówienia. O zmianie adresu e-mail powiadamiasz nas pisemnie. Jeśli zmienisz adres e-mail i nas o tym nie powiadomisz, korespondencję będziemy wysyłać na dotychczasowy adres e-mail. Będzie ona traktowana jako prawidłowo doręczona.
 • Pobieramy opłatę za realizację transakcji, jeśli jako sposób płatności za zamówienie wybierzesz:
 • transakcję w systemie płatności elektronicznych,
 • płatność kartą płatniczą w paczkomacie.

Opłata ta jest równa kosztom realizacji transakcji. Liczymy ją od łącznej wartości brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Ile wynosi opłata, widzisz każdorazowo w podsumowaniu zamówienia przed zawarciem umowy.

 • Nie pobieramy opłaty za realizację transakcji, jeśli jako sposób płatności za zamówienie w naszym sklepie internetowym wybierzesz płatność kartą płatniczą lub kredytową w salonie.

 

Warunki dostawy i odbioru osobistego:

 1. Dostawy realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
  2. Na czas realizacji zamówienia składa się kompletownie i pakowanie zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki.
  3. W przypadku odbioru własnego Kupujący nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towarów. Zamówienia można odebrać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.oo do 17.oo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
  4. Sprzedawane przedmioty są nowe wolne od wad z gwarancją lub terminem przydatności opisanym na stronie każdego przedmiotu, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży przy przedmiotach jasno opisanych, jako używane.

Sklep hylarus.com dołoży wszelkich starań, aby złożone przez klienta zamówienie wysłać w ciągu maksymalnie 24h od momentu zamówienia w dniu roboczym. O ewentualnym przedłużeniu terminu realizacji zamówienia powiadomimy wysyłając e-mail na adres podany przy rejestracji (Klientowi przysługuje wtedy prawo do rezygnacji z zamówienia). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki Pocztą Polską (2-6 dni, jednak Poczta nie gwarantuje dokładnej daty doręczenia) lub kurierem DPD (1-2 dni robocze).

Koszty wysyłki:

 1. Koszty wysyłki i transportu dla zamówień podawane są w momencie finalizacji zakupu.
  2. Opłaty naliczane są według wagi i gabarytów przesyłki oraz w zależności od formy wysyłki EKONOMICZNA lub PRIORYTET oraz dostawcy Poczta Polska lub firma kurierska. Ilość, waga i gabaryt towarów w przesyłce ma wpływ na cenę końcową dostawy.
  3. Aktualny cennik dostawy dostępny jest w momencie zatwierdzenia zakupu produktu

Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: sklep.hylarus@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Anna Hyla Chłabówka 1, 34-500 Zakopane

2.Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwracamy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamację rozpoznajemy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. 6. W razie rezygnacji bez podania przyczyny, hylarus.com nie pokrywa kosztów przesyłki zwrotnej. Klientowi jest zwracana tylko i wyłącznie wartość produktu i koszt wysyłki produktu do klienta (bez kosztów transportu produktu od klienta do sprzedającegohylarus.com ).

VI Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w raz z kosztami transportu produktu do klienta.
  2. Aby odstąpić od umowy, prosimy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep.hylarus@gmail.com lub kontaktując się telefonicznie.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru do sprzedającego.
  4. Przesyłkę należy odesłać na własny koszt na adres Anna Hyla Chłabówka 1, 34-500 Zakopane.

Możecie Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] …………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………, numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy …………………………., data odbioru …………………… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login (opcjonalnie)…………………………………………………………….
Adres …..…………………………………..……………………………….
Data………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 1. Brak odstąpienia od umowy:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie hylarus.com nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć zamieszczonych na stronie jest surowo zabronione, wszelkie materiały objęte są prawami autorskimi. Oznacza to, że wykorzystanie ich bez pisemnej zgody autora grozi odpowiedzialnością karną.

                                                                                                             GWARANCJA

 1. Ważność gwarancji.

Gwarancyjna jest ważna  tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu i w takiej formie należy ją okazać przy reklamowaniu Towaru z tytułu gwarancji.

2. Przedmiot gwarancji

2.1. Na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym, Sklep hylarus.com udziela kupującemu gwarancji na Produkt i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej Produktu poprzez dokonanie naprawy lub wymianę na taki sam lub inny o parametrach nie gorszych. W przypadku wymiany Towaru na taki sam lub inny o parametrach nie gorszych, Sklep hylarus.com może wydać kupującemu towar o innych cechach wizualnych (w szczególności inny kolor) lub innej specyfikacji technologicznej (nie gorszej niż Towar wadliwy) w sytuacji, w której nie będzie dysponował przedmiotem o identycznych cechach wizualnych jak Towar wadliwy.

2.2. O sposobie usunięcia wady fizycznej decyduje kupujący kierując żądanie wobec Sklep hylarus.com w postaci naprawy lub wymiany Produktu, przy czym w przypadku braku opłacalności ekonomicznej usunięcia wady Produktu lub jego wymiany,

Sklep hylarus.com może zaproponować zastępczo:

1) wymianę (zamiast naprawy) lub

2) naprawę (zamiast wymiany) albo

3) podjąć decyzję o zwrocie zapłaconej ceny za Produkt.

Sklep hylarus.com może odmówić wymiany lub naprawy i zwrócić cenę

Produktu w przypadku, gdy:

 1. a) naprawa Produktu będzie niemożliwa z uwagi na brak dostępności podzespołów koniecznych do naprawy;
 2. b) wymiana Produktu będzie niemożliwa z uwagi na brak dostępności zamiennego produktu lub produktu o zbliżonych parametrach (nie gorszych niż Produkt).

2.3.  W sytuacji, w której w przypadku podjęcia przez kupującego lub Sklep hylarus.com decyzji o wymianie Produktu będzie on niedostępny, Sklep hylarus.com zaproponuje Kupującemu produkt o zbliżonych parametrach użytkowych, cechujących dany Produkt.

2.4.  Okres gwarancji udzielonej na Produkt wynosi 12 lub 24 miesiące (w opisie danego produktu widnieje dokładny okres gwarancji który obejmuje przedstawiony produkt).

2.5 Okres gwarancji biegnie od dnia, w którym Towar został wydany Kupującemu.

3. Termin naprawy oraz naprawa uszkodzeń mechanicznych.

3.1. Sklep hylarus.com dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 21 dni roboczych od momentu prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego w sposób przyjęty u Sklep Kosmopolis.com.pl oraz kompletnego dostarczenia wadliwego Produktu, wraz z jego opakowaniem oraz całą jego zawartością.

3.2. Sklep hylarus.com zastrzega sobie jednak prawo wydłużenia powyższego terminu, w przypadku gdy usunięcie lub stwierdzenie wady nie będzie możliwe w serwisie Sklep hylarus.com i będzie istniała konieczność wysłania sprzętu do serwisu producenta, dystrybutora lub w przypadku konieczności sprowadzenia elementów niezbędnych do naprawy reklamowanego produktu.

3.3. Jeżeli w trakcie realizacji przez Sklep hylarus.com obowiązków z tytułu gwarancji okaże się, że zgłoszony Produkt posiada uszkodzenie mechaniczne nie będące wadą fizyczną i konieczne okaże się dokonanie jego naprawy, wówczas Sklep hylarus.com powiadomi o tym fakcie Kupującego oraz przedstawi mu możliwy sposób naprawy oraz jego koszty, jak również przybliżony termin naprawy, jeśli ta będzie możliwa. Wykonanie czynności w ramach niniejszego punktu nie jest wykonaniem uprawnień z tytułu gwarancji, z uwagi na okoliczność mechanicznego uszkodzenia produktu z winy Kupującego.

3.4. W wyniku całkowitej naprawy uszkodzenia mechanicznego Produktu przez Sklep hylarus.com lub serwis, któremu Sklep hylarus.com zlecił naprawę, gwarancja na Produkt zostaje przywrócona i kontynuuje swój bieg.

3.5. W przypadku przesłania Produktu do serwisu producenta, Sklep hylarus.com poinformuje o tym fakcie Kupującego.

3.6. Zaistnienie w Produkcie uszkodzeń mechanicznych z winy jego użytkownika nie będących wadą fizyczną objętą niniejszą gwarancją powoduje utratę uprawnień z niniejszej gwarancji.

4. Zakres gwarancji

4.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w Produkcie oraz ujawnione w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

4.2. Gwarancją nie są objęte w szczególności wady i usterki będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnętrznych czynników, w tym chemicznych i termicznych, spowodowane zalaniem Produktu jakimkolwiek płynem, spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego lub pola magnetycznego, spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi lub dokumentacją korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, czyszczeniem lub konserwacją Produktu, będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania z Produktu oraz błędnym montażem.

4.3. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych zanieczyszczeniem Produktu lub powstałych w wyniku używania do czyszczenia Produktu środków chemicznych nieprzeznaczonych do tego celu, wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach, np. w związku z remontem pomieszczeń, silnym zapyleniem pomieszczeń itp.

4.4. Kupujący jest zobowiązany do konserwacji Produktu we własnym zakresie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi Produktu lub zgodnie z jego instrukcją.

4.5. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski.

5. Utrata uprawnień gwarancyjnych

5.1. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie dokonania jakiejkolwiek naprawy, błędnego montażu lub przeróbki Produktu we własnym zakresie lub przez osobę trzecią, inną niż Sklep hylarus.com, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania którejkolwiek z plomb lub innych zabezpieczeń, albo zakrycia ich w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących Produkt.

5.2. Użycie przez Kupującego niezgodnych z instrukcją producenta materiałów eksploatacyjnych lub zastosowanie (podłączenie)elementów lub podzespołów niezgodnych z instrukcją producenta w przypadkach, w których producent dopuszcza możliwość wykonania takiej czynności przez Kupującego, powoduje utratę gwarancji na uszkodzony na skutek tego Produkt, a wynikająca stąd naprawa – zlecona przez Kupującego- nie jest objęta gwarancją.

5.3. W przypadkach opisanych w punkcie 3 ust. 3, Sklep hylarus.com może podjąć decyzję o naprawie uszkodzenia Produktu, powstałego w następstwie działań opisanych w punkcie 5 ust. 1 i 2.

6. Realizacja gwarancji

6.1. Kupujący powinien zgłosić Sklep hylarus.com. wadę Produktu w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, pod rygorem możliwości odmowy przez Sklep hylarus.com wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji.

6.2. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Produkt do Sklep hylarus.com na Adres firmy: Anna Hyla Chłabówka 1, 34-500 Zakopane. W razie uznania gwarancji, koszty wysyłki zwrotnej do Sklepu hylarus.com zostaną zwrócone klientowi.

6.3. Paczka zwrotna z produktem powinna zostać prawidłowo zabezpieczona i odesłana opcją wysyłki z możliwością monitorowania przesyłki.

 7. Prawa i obowiązki kupującego

7.1. Produkt winien zostać dostarczony w stanie kompletnym w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszelkimi akcesoriami (np. kablami zasilającymi i podłączeniowymi, materiałami eksploatacyjnymi i instrukcją obsługi), wraz z niniejszą dokumentem sprzedaży (Faktura imienne, Faktura VAT), o ile nie przesłano jej drogą elektroniczną do Sklepu hylarus.com w ramach zgłoszenia reklamacyjnego złożonego w tej samej formie.

7.2. Dostarczenie Produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania lub dokumentu zakupu jest równoznaczne z niespełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy wykonania obowiązków wynikających z karty gwarancyjnej przez Sklep hylarus.com

7.3. Warunkiem wymiany Produktu na nowy, wolny od wad lub rozliczenia gotówkowego, jest przedstawienie przez Kupującego oryginału dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) sprzętu od Sklep hylarus.com

7.4. W przypadku stwierdzenia, że Produkt zareklamowany w ramach udzielonej gwarancji jest sprawny technicznie lub jest wolny od wad, albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, Kupujący może być obciążony kosztami transportu, usług i/lub materiałów przeznaczonych przez Sklep hylarus.com w celu stwierdzenia istnienia wad zareklamowanego Produktu.

7.5. Reklamowany Produkt po naprawieniu wady lub wymianie produktu na nowy zostanie odesłany na adres Reklamującego, w razie braku odbioru w terminie, i zwrocie paczki na adres sklepu hylarus.com, klient może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki na jego adres.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Sklep hylarus.com nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego korzyści powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Produktu.

8.2. Sklep hylarus.com nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty dodane do Produktu przez Klienta, które nie są jego pierwotnym wyposażeniem dodanym przez producenta.

8.3. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne Produktu wynikłe z winy użytkownika mogą mieć charakter postępowy i stopniowo mogą prowadzić do pogorszenia się stanu Produktu, zwłaszcza uszkodzenie to może się pogłębić podczas weryfikacji lub samego transportu.

 9. Postanowienia końcowe

9.1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą kartą gwarancyjną, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

                                                                                          

                                                                                 Zagadnienia niezawarte w regulaminie

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).